شاخص های اصلی مرکز تماس چیست؟

درنظر گرفتن اهداف و مقیاس‌های صحیح یکی از مهم‌ترین [...]