چگونه میزان کار را در مرکز تماس اندازه گیری کنیم ؟

برآوردهای میزان کار در مرکز تماس باید دربرگیرندۀ تمام مؤلفه‌های [...]