صف مرئی و نامرئی در مرکز تماس

صف: مرئی یا نامرئی؟واژۀ صف از کلمۀ ردیف گرفته شده [...]