آیا میانگین سرعت پاسخ دهی (ASA) یک شاخص خوب است؟

بسیاری از مراکز تماس در حال حاضر با کمبود کارکنان [...]