ارتباط موثر بین نمرات کنترل کیفیت و رضایت مشتری در مرکز تماس

نمرات تضمین کیفیت (QA) و رضایت مشتری (CSAT) تقریباً [...]