رضایت مشتری در مرکز تماس و ارتباط موثر با نمرات کنترل کیفیت

نمرات تضمین کیفیت (QA) و رضایت مشتری در مرکز [...]