آزمون استعدادیابی کلیفتون به رهبران سازمان ها کمک می کند تا نقاط قوت و استعدادهای افراد را تشخیص داده و به بهترین شکل ممکن افراد تیم خود را جانمایی نموده و علاوه بر ایجاد احساس مطلوب در آنها به دستارودهایی مانند 29 درصد سودآوری بیشتر، 72 درصد کاهش فرسودگی شغلی، 19 درصد فروش بیشتر و 7 درصد بهبود تعامل با ذینفعان برسند.