فرم اعلام آمادگی جهت ارائه مطلب در سمینار ICCS2023

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
این فایل می تواند نسخه اولیه باشد و می تواند در جزییات محتوا و یا فرم تا زمان ارائه تغییراتی داشته باشد ولی در محتوای اصلی ثابت می ماند