اسفند ماه ۱۴۰۱
۸ ساعت تئوری و عملی
براساس مدل جهانی DISC
مدرک پایان دوره ICCS

 دوره رفتار شناسی به منظور تشکیل و رهبری تیم ها

مدیران و سرپرستان همواره با چالش هاي زیادي روبرو هستند و بیشتر زمان خود را صرف پاسخ دادن به سئوالاتی همچون :

 • کیفیت، سرعت و دقت تصمیمات در تیم ها چگونه است؟
 • چگونه می توان ارتباطات اثر بخش را در تیم ها توسعه داد؟
 • چرا برخی از افراد تفویض اختیار نمی کنند؟
 • کارکنان را چگونه می توان با تغییرات هماهنگ کرد؟
 • چه سبک مدیریتی و رهبري براي بخش هاي مختلف مفید است؟
 • چگونه می توانیم تیم هاي تخصصی ماموریت محور  درست کنیم؟
 • چه نقاط قوت و قابل بهبودي در تیم هاي مدیریتی ما وجود دارد؟
 • چرا بیشتر کارها به سرانجام نمی رسد؟ ( عدم نتیجه گرایی )
 • چرا تصمیمات و امور به کندي انجام می شوند؟
 • چگونه می توان رفتار افراد و تیم هاي کاري را پیش بینی کرد؟

و در آخر اینکه در شرایط تعارضات سازمانی چه افرادي بهتر عمل کرده و ریشه تعارضات در سازمان چیست؟

سرفصل های دوره
 • مقدمه و تعیین اهداف دوره
 • معرفی مدل DISC
 • تشکیل تیم هاي کاري بر مبناي تست دیسک انجام شده شرکت کنندگان و مدل هاي رفتاري مختلف
 • ارائه نتایج تیم ها در خصوص ویژگی هاي شخصیتی هر گروه و مشاغل و فعالیت هاي مورد علاقه هر گروه
 • تشریح ابعاد چهارگانه مدل DISC و بررسی تعارضات و اختلافات تیپ هاي شخصیتی متفاوت در حوزه ارتباطات بین فردي
 • اهمیت تطبیق مدل رفتاري در بهبود اثربخشی ارتباطات و فعالیت هاي تیمی
 • تحلیل تست DISC شرکت کنندگان و توضیح گراف های الگوی رفتاری
 • کاربردهاي ابزار دیسک در تیم سازی بر مبنای ماموریت و اهداف هر تیم
 • سبک های رهبری
 • پاسخ گویی به سئوالات

بررسی مدل های رفتاری و تحلیل روابط 

اهداف نگرشی
 • نسبت به تاثیر رفتارهاي نامناسب خود با دیگران آگاهی نشان دهد.
 • نسبت به نیازهاي دیگران و انگیره هاي آنها حساسیت نشان دهد.
 • نسبت به رعایت حال دیگران حساسیت نشان دهد.
 • نسبت به تحلیل رفتارهاي دیگران علاقه نشان دهد.
 • به نقش الگوهاي رفتاري درکار و زندگی ارج نهد.
گروه هدف
 • مدیران و سرپرستان سازمان ها 
 • مشاورین و آموزش دهنده ها
 • مدیران و سرپرستان حوزه خدمات و فروش و بازاریابی
 • مدیران و سرپرستان منابع انسانی

اهداف دانشی
 • افراد کاربرد ابزار DISC را بداند.
 • ابعاد DISC را بشناسد و ويژگیهاي هر بعد را نام ببرند.
 • نقاط قوت و ضعف هر الگوی رفتاری را نام ببرند.
 • نقاط قوت و ضعف الگوي رفتاری خود را درك کنند.
 • ارتباط موثر با همکاران خود ایجاد نمایند.
 • مفاهیم و اصول DISC را در کار(تیم سازی و رهبری تیم) استفاده نمایند.
اهداف مهارتی
 • رفتارهاي نامناسب خود را کنترل کند.
 • در ارتباط با دیگران به رفتارهاي دیگران توجه کند.
 • الگوي رفتاري دیگران را تشخیص دهد و عکس العملهاي مناسب ارائه کند.
 • زبان بدن خود را در ارتباطات مدیریت کند. (متناسب با هر الگو عمل کند)

مدرک پایان دوره

مدرک آکادمی ICCS

زمان و مدت دوره
 • مدت دوره: ۸ ساعت ( دو نیم روز )به صورت حضوری
 • روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ( ساعت ۹ الی ۱۳)
 • ۳و ۱۱ اسفند ۱۴۰۱

هزینه دوره
 • هرینه دوره : ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

ثبت نام

توضیحات تصویری دوره آموزشی

معرفی مهندس رامین روایی مدرس دوره
 • ۲۰ سال سابقه مدیریتی در صنایع و مراکز تماس
 • ۱۰ سال سابقه مشاوره در حوزه های مدیریتی
 • مدرس و مشاور رفتار شناسی و استعدادیابی
 • لیسانس مهندسی صنایع و MBA گرایش استراتژی
 • فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف
دریافت بروشور دوره
رامین روایی
رامین روایی
مدرس و مشاور مدیریت

سایر دوره های آموزشی

دوره پیشرفته مدیریت مرکز تماس
دوره مدیریتCRM  مرکز تماس
دوره امنیت اطلاعات در مراکز تماس
دوره مدیریت مراکز تلفن VOIP

لطفا این صفحه را به اشتراک بگذارید