هفت عامل تأثیرگذار بر تحمل مشتری در مرکز تماس

عامل مهم و تأثیرگذار دیگر "تحمل تماس‌گیرنده" یا "تحمل مشتری" [...]