چرا باید مرکز تماس خود را ارزیابی کنید؟

مرکز تماس در هر سازمان به عنوان اولین و مهمترین محل ارتباط با مشتریان آن سازمان محسوب می شود. مرکز تماس به عنوان یک ابزار مهم و استراتژیک در سازمان شما تابع استراتژی و برنامه ریزی های شما در واحدهایی مانند بازاریابی و فروش، روابط عمومی، محصول و سیستم ها و روش ها است و عموما این واحدها متناسب با شرایط بازار و کسب و کار خود در طول سالهای کاری به طور متناوب راهبردهای خود را تغییر می دهند ولی این تغییر راهبرد به مراکز تماس منتقل نشده و مراکز تماس به عنوان ویترین اصلی سازمان نمی توانند بازگو کننده برند و هویت سازمان باشند . به همین دلیل مراکز تماس باید به طور منظم مورد ارزیابی از طرف تیم های متخصص بیرونی قرار بگیرند تا بتوانند گپ های خود را شناسایی و نسبت به رفع و ارتقائ آنها اقدام کنند .

چه پایه هایی در مرکز تماس باید ارزیابی شوند

متدولوژی

 • گزارشات
 • شاخص ها

 • سنجه ها
 • فریند ریشه یابی

 • تحلیل کسب و کار

فرایندها

 • چرخش تماس ها
 • چرخش کار
 • فرایندهای کاری
 • فرایندهای IVR
 • مدیریت تغییر

نیروی انسانی

 • سازمان دهی
 • ارزیابی عملکرد
 • آموزش
 • نگهداشت نیرو
 • مهارت ها و شرح شغل

تکنولوژی

 • زیر ساخت های ارتباط تلفنی
 • کانال های متنوع ارتباطی
 • زیرساخت های IVR
 • مدیریت دانش
 • یکپارچگی

بارگذاری ....
M
P
P
T